Regulamin

REGULAMIN VII EDYCJI ATELIER SCENARIUSZOWEGO WSPIERANEGO PRZEZ CANAL+

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady programu edukacyjnego „ATELIER SCENARIUSZOWE wspierane przez CANAL+” („Atelier”).

2. Organizatorem Atelier jest Shipsboy Sp. z o.o. (KRS 0000476186) („Organizator”).

3. Atelier przeznaczone jest dla scenarzystów lub reżyserów – scenarzystów chcących rozwijać w jego ramach scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego w języku polskim („Projekt”) oraz dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie rozwoju tekstu i współpracy ze scenarzystą jako konsultant scenariuszowy. 

4. Celem Atelier jest rozwój pełnometrażowych scenariuszy fabularnych w formule rocznego warsztatu developmentowego oraz profesjonalizacja kadr audiowizualnych (reżyserów, scenarzystów, producentów, konsultantów scenariuszowych).

 

§2

PROCES ZGŁOSZENIA I SELEKCJI

 

1. Uczestnikiem Atelier może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wykształcenie filmowe nie jest obowiązkowe, ale preferowane będą projekty zgłaszane przez osoby posiadające doświadczenie scenariopisarskie („Uczestnik”).

2. W przypadku projektów posiadających więcej, niż jednego autora w Atelier wziąć może udział maksymalnie dwoje Uczestników, reprezentujących dany projekt. Każdy z Uczestników wnosi osobna opłatę za udział w Atelier.   

3. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa projekty. Każdy z projektów wymaga przesłania osobnego zgłoszenia i uiszczenia osobnej opłaty rekrutacyjnej. Możliwe jest zgłoszenie się Uczestnika bez projektu jako asystent konsultanta scenariuszowego.

4. Nie będą przyjmowane projekty osób, które ukończyły Atelier Scenariuszowe w latach poprzednich. Uczestnicy poprzednich edycji programu mogą zgłaszać się do udziału w Atelier jako asystenci konsultanta scenariuszowego. 

5. Zgłoszenia do udziału w Atelier odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną.

6. Zgłoszenia do udziału w Atelier wypełnić należy w języku polskim.

7. Zgłoszenie Uczestnika z projektem zawiera:

 •     wypełniony formularz online -  https://forms.gle/6sQn3Xv6rmvb3SiP7
 •     synopsis – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 •     treatment + scenę (1-3 strony) lub wczesny draft scenariusza
 •     eksplikację autora – maksymalnie 8 tysięcy znaków (ze spacjami)
 •     list motywacyjny – zawierający oczekiwania względem programu – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 •     krótka wideo-wizytówka - nagranie wideo max. 3 min w których uczestnik opowiada o sobie i swoich motywacjach do wzięcia udziału w warsztatach - plik w formacie mp4/mov udostępniony w formie linku 
 •     CV – zawierające dotychczasowy dorobek twórczy/doświadczenie zawodowe
 •     dowód wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.
 •     podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

8. Zgłoszenie Uczestnika bez projektu do programu dla asystentów konsultanta scenariuszowego zawiera:

 •     list motywacyjny – zawierający oczekiwania względem programu – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 •     krótka wideo-wizytówka - nagranie wideo max. 3 min w których uczestnik opowiada o sobie i swoich motywacjach do wzięcia udziału w warsztatach - plik w formacie mp4/mov udostępniony w formie linku
 •     CV – zawierające dotychczasowy dorobek twórczy/doświadczenie zawodowe, dane kontaktowe
 •     dowód wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.
 •     podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

9. Zgłoszenie w formie jednolitego pliku PDF oznaczonego wedle wzoru: TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA przesłać należy drogą elektroniczną na adres atelier@scenariuszowe.pl w terminie do dnia 8 września 2023 r. (godz. 23:59) włącznie.

10. Organizator może zdecydować o przedłużeniu terminu wskazanego w pkt. 9, o czym jest zobowiązany publicznie poinformować w dostępnych sobie kanałach komunikacyjnych. 

11. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia w formacie innym, niż określony powyżej.

12. Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu dokonania selekcji projektów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

13. Decyzję o wyborze Uczestników Atelier podejmuje powołana przez Organizatora Komisja Selekcyjna w systemie dwuetapowej selekcji:

    etap I – ocena nadesłanych zgłoszeń pisemnych

    etap II – rozmowa z wybranymi kandydatami (przez platformę ZOOM)

14. Wybrani Kandydaci otrzymają informację o zakwalifikowaniu do etapu II drogą elektroniczną do dnia 12 października 2023 r.

15. Rozmowy II etapu odbędą się w dniach 16 – 18 października 2023 r. przez platformę ZOOM. 

16. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 października  2023 r.

17. Decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu Uczestnika podejmuje Organizator kierując się wskazaniami Komisji Selekcyjnej. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizatorzy nie udostępniają uzasadnień i wyjaśnień decyzji do wglądu kandydatów.

18. Maksymalna liczba projektów przyjętych do udziału w programie Atelier wynosi 12 (dwanaście). Organizator przewiduje maksymalnie 3 (trzy) miejsca dla asystentów konsultanta scenariuszowego (udział bez projektu). 

19. Zgłoszenie do udziału w Atelier jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń:

 •  Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin bez zastrzeżeń,
 •  Uczestnik jest posiadaczem wszelkich praw do zgłaszanego projektu lub pozyskał prawa do niego w stopniu umożliwiającym udział w programie Atelier i do udzielenia wymaganych w niniejszym regulaminie zgód,
 •  Uczestnik oświadcza, że projekt nie jest adaptacją innego utworu lub jeśli jest – że posiada prawa do adaptacji utworu oryginalnego w stopniu umożliwiającym udział w programie Atelier i do udzielenia wymaganych w niniejszym regulaminie zgód,
 •  w przypadku wybrania projektu do udziału w Atelier Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zaplanowanych sesjach, spotkaniach, wykładach i pracach będących częścią programu Atelier pod rygorem wykluczenia z programu,warunkiem dopuszczenia do finałowego pitchingu projektu jest regularny udział w zajęciach i przygotowanie prac związanych w szczególności z finałową prezentacją projektu 
 •  osoby zakwalifikowane do programu wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora w celach niekomercyjnych opisu projektu lub jego fragmentów, a także użycie opisu projektu lub jego fragmentów do celów dydaktycznych i promocyjnych Atelier,
 •  osoby zakwalifikowane do programu wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku i biogramu do celów promocyjnych Atelier.

§3

ORGANIZACJA PROGRAMU I OPŁATY

 

1. Program Atelier składa się z czterech sesji stacjonarnych oraz dwóch sesji prowadzonych metodą internetową (on-line) i jednych konsultacji producenckich dotyczących pitchingu (on-line). W czasie sesji stacjonarnych Uczestnicy pracują w grupach. Sesje internetowe (on-line) organizowane są w formie indywidualnych konsultacji.

2. Sesje stacjonarne odbywają się w terminach i miejscach określonych przez Organizatora. Terminy sesji internetowych (on-line) ustalane są bezpośrednio między Uczestnikami a Konsultantami.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone online w zależności od panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej bądź innych zdarzeń losowych. 

3. Terminy i miejsca sesji stacjonarnych dla programu Atelier w roku 2023/2024 ustalone zostały na (dokładne daty zostaną podane podczas I sesji)

     Sesja I – Łódź –  30.11 - 6.12.2023 (7 dni)

     Sesja II - Luty / Marzec 2024 (6 dni)

     Sesja III – Warszawa - Maj 2024 (3/4dni) 

    Sesja IV - Wrocław - Lipiec 2024 (6 dni, podczas MFF Nowe Horyzonty) 

4. Konsultantami i prowadzącymi zajęcia Atelier są doświadczeni w branży audiowizualnej profesjonaliści specjalizujący się w rozwoju scenariusza, prezentacji projektu, kwestiach praw autorskich i innych zagadnieniach omawianych w trakcie trwania Atelier. Organizator dołoży wszelkich starań, by wartość merytoryczna prowadzonych zajęć była na jak najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

5. Udział w Atelier jest płatny.

6. Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto i jest bezzwrotna. Uczestnikom wybranym do udziału opłata rekrutacyjna zaliczona zostaje na poczet opłaty za udział w Atelier.

7. Opłata za udział w Atelier wynosi 5000,00 zł (słownie: pięć tysiące złotych) brutto za jednego Uczestnika, zarówno z projektem jak i dla Uczestników – asystentów konsultanta scenariuszowego. Możliwe jest wpłacenie opłaty w II ratach. 

8. W przypadku zaakceptowania do udziału w Atelier, Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę za udział w Atelier w całości w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji stacjonarnej  lub w przypadku podziału opłaty na II raty - 2500 zł do 10 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji stacjonarnej i 2500 zł do 10 dni przed rozpoczęciem III sesji stacjonarnej pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

9. Opłata rekrutacyjna oraz opłata za udział w Atelier muszą być wniesione przelewem na rachunek Organizatora. Dane do przelewu: SHIPSBOY SP. Z O.O. numer rachunku: 28 1090 1883 0000 0001 3019 1040. W tytule przelewu należy wpisać "IMIE NAZWISKO_Atelier Scenariuszowe”.

10. Opłata za udział pokrywa koszty organizacji warsztatu, koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestnika (z wyłączeniem wolnych wieczorów w trakcie sesji) oraz koszty materiałów dydaktycznych. Koszty podróży do miejsc realizacji sesji stacjonarnych pokrywa Uczestnik we własnym zakresie.

11. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Atelier z powodu siły wyższej, wniesiona opłata za udział podlega zwrotowi proporcjonalnie do stopnia zrealizowania przez Uczestnika programu.

12. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Atelier z powodu nie stawiania się na zajęciach i nie uczestniczenia aktywnie w sesjach wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

 

§4

NAGRODA CANAL+

 

1. Udział w Atelier jest równoznaczny ze zgodą na prezentację projektów, na zasadzie pierwszeństwa, przedstawicielom partnera tytularnego CANAL+ Polska S.A. w trakcie trwania III sesji Atelier. 

2. Przedstawiciel CANAL+ Polska S.A. ma prawo wybrać w trakcie przedostatniej (III) sesji stacjonarnej warsztatów wskazane przez siebie projekty i przyznać im „NAGRODĘ CANAL+”, która oznacza propozycję skierowania projektu do dalszych prac developmentowych  prowadzonych przez CANAL+ Polska S.A. na podstawie odrębnej umowy. 

3. Organizatorzy Atelier nie uczestniczą w procesie ustalania zasad i warunków współpracy między nagrodzonymi Uczestnikami oraz platformą CANAL+ Polska S.A.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Udział w Atelier jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika zobowiązania, że w wypadku realizacji filmu według zakwalifikowanego do Atelier projektu, w napisach końcowych takiego filmu wyświetlona zostanie informacja o treści: „Projekt rozwijany w ramach Atelier Scenariuszowego wspieranego przez CANAL+ 2023. Konsultant prowadzący: (imię i nazwisko konsultanta prowadzącego grupę)” wraz z logotypem programu.

2. Z tytułu uczestnictwa projektów w programie Atelier Organizator nie nabywa żadnych praw do tych projektów, z wyjątkiem praw do publikacji określonych w par.2 pkt.14 (f) i praw do umieszczenia nazwy w napisach filmu określonych w par. 4 pkt. 1.

3. Uczestnictwo w programie Atelier, prowadzenie w jego ramach rozmów, wymiany pomysłów, uwag i komentarzy nie uprawnia żadnego z Uczestników do roszczeń względem projektów rozwijanych przez pozostałych Uczestników. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno praw autorskich osobistych jak i majątkowych. 

4. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia w czasie rozpoczęcia programu Atelier.

5. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z projektu zgodnie z Regulaminem, Uczestnicy reprezentujący projekt solidarnie zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zobowiązują się pokryć koszty poniesione przez Organizatora w związku z roszczeniami lub żądaniami osób trzecich.

6. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wykonania zobowiązań Organizatora przewidzianych w Regulaminie jest ograniczona względem Uczestnika do wartości wpłaty dokonanej przez Uczestnika. W przypadku niezrealizowania lub niepełnego zrealizowania programu Atelier w związku z wystąpieniem siły wyższej, Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie do stopnia zrealizowania programu.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po udziale Uczestników w Atelier.  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez nich spowodowane.

8. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. W przypadku niemożności rozwiązania sporów na drodze negocjacji lub ugody, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym poinformuje Uczestników.

10. Organizator udziela wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących Regulaminu i Atelier drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: atelier@scenariuszowe.pl. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych