Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO „ATELIER SCENARIUSZOWE 2020/2021” 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady programu edukacyjnego „ATELIER SCENARIUSZOWE 2020/2021” („Atelier”).

2. Organizatorem Atelier jest SHIPSBOY Sp. z o.o. (KRS 0000476186) („Organizator”). Atelier jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

3. Atelier przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla scenarzystów lub reżyserów-scenarzystów chcących rozwijać w jego ramach scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego, będącego ich 1 bądź 2 projektem pełnometrażowym fabularnym („Projekt”).

4. Celem Atelier jest rozwój pełnometrażowych scenariuszy fabularnych w formule rocznego warsztatu developmentowego oraz profesjonalizacja kadr audiowizualnych (reżyserów, scenarzystów, producentów).

§2

PROCES ZGŁOSZENIA I SELEKCJI

1. Uczestnikiem Atelier może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca w swoim dorobku scenariopisarskim nie więcej, niż jeden zrealizowany pełnometrażowy film fabularny. Wykształcenie filmowe nie jest obowiązkowe, ale preferowane będą projekty zgłaszane przez osoby posiadające doświadczenie scenariopisarskie („Uczestnik”).

2. W przypadku projektów posiadających więcej, niż jednego autora w Atelier wziąć może udział maksymalnie dwoje Uczestników, reprezentujących dany projekt. Każdy z Uczestników wnosi osobna opłatę za udział w Atelier.   

3. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa projekty. Każdy z projektów wymaga przesłania osobnego zgłoszenia i uiszczenia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

4. Nie będą przyjmowane projekty osób, które ukończyły Atelier Scenariuszowe w latach poprzednich.

5. Zgłoszenia do udziału w Atelier odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną.

6. Zgłoszenia do udziału w Atelier wypełnić należy w języku polskim.

7. Zgłoszenie zawiera:

 • kartę tytułową projektu – autor, tytuł, gatunek, krótki opis - logline (maksymalnie 3 zdania), dane kontaktowe, jeśli do projektu przypisany jest reżyser lub producent – informację o nich (imię i nazwisko/nazwa firmy)
 • synopsis – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 • treatment + scenę (1-3 strony) lub wczesny draft scenariusza
 • eksplikację autora – maksymalnie 8 tysięcy znaków (ze spacjami)
 • list motywacyjny – zawierający oczekiwania względem programu – maksymalnie 4 tysiące znaków (ze spacjami)
 • CV – zawierające dotychczasowy dorobek twórczy/doświadczenie zawodowe
 • dowód wpłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej.
 • podpisany własnoręcznie załącznik nr 1 do regulaminu: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

8. Zgłoszenie w formie jednolitego pliku PDF oznaczonego wedle wzoru: TYTUŁ PROJEKTU_NAZWISKO AUTORA przesłać należy drogą elektroniczną na adres atelier@scenariuszowe.pl w terminie do dnia 15 września 2020 r. (godz. 23:59) włącznie.

9. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia w formacie innym, niż powyższy.

10. Do zgłoszenia należy dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu dokonania selekcji projektów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

11. Decyzję o wyborze Uczestników Atelier podejmuje powołana przez Organizatora Komisja Selekcyjna w systemie dwuetapowej selekcji:

 • etap I – ocena nadesłanych zgłoszeń pisemnych
 • etap II – rozmowa z wybranymi kandydatami (ZOOM)

12. Wybrani Kandydaci otrzymają informację o zakwalifikowaniu do etapu II drogą elektroniczną do dnia 12 października 2020 r.

13. Rozmowy II etapu odbędą się w dniach 14 – 16 października 2020 r. poprzez platformę ZOOM. 

14. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 19 października 2020 r.

15. Decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu Uczestnika podejmuje Organizator kierując się wskazaniami Komisji Selekcyjnej. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizatorzy nie udostępniają uzasadnie i wyjaśnie decyzji do wglądu kandydatów.

16. Maksymalna liczba projektów przyjętych do udziału w programie Atelier wynosi 12 (dwanaście).

17. Zgłoszenie do udziału w Atelier jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń:

18. Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin bez zastrzeżeń,

 • Uczestnik jest posiadaczem wszelkich praw do zgłaszanego projektu lub pozyskał prawa do niego w stopniu umożliwiającym udział w programie Atelier i do udzielenia wymaganych w niniejszym regulaminie zgód,
 • Uczestnik oświadcza, że projekt nie jest adaptacją innego utworu lub jeśli jest – że posiada prawa do adaptacji utworu oryginalnego w stopniu umożliwiającym udział w programie Atelier i do udzielenia wymaganych w niniejszym regulaminie zgód,
 • w przypadku wybrania projektu do udziału w Atelier Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zaplanowanych sesjach, spotkaniach, wykładach i pracach będących częścią programu Atelier pod rygorem wykluczenia z programu,
 • osoby zakwalifikowane do programu wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora w celach niekomercyjnych opisu projektu lub jego fragmentów, a także użycie opisu projektu lub jego fragmentów do celów dydaktycznych i promocyjnych Atelier,
 • osoby zakwalifikowane do programu wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku i biogramu do celów promocyjnych Atelier.

§3

ORGANIZACJA PROGRAMU I OPŁATY

1. Program Atelier składa się z czterech sesji stacjonarnych oraz dwóch sesji prowadzonych metodą internetową (on-line) i jednych konsultacji producenckich dotyczących pitchingu (on-line). W czasie sesji stacjonarnych Uczestnicy pracują w grupach. Sesje internetowe (on-line) organizowane są w formie indywidualnych konsultacji.

2. Sesje stacjonarne odbywają się w terminach i miejscach określonych przez Organizatora. Terminy sesji internetowych (on-line) ustalane są bezpośrednio między Uczestnikami a Konsultantami.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone online w zależności od panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej bądź innych zdarzeń losowych. 

3. Terminy i miejsca sesji stacjonarnych dla programu Atelier w roku 2020/2021 ustalone zostały na:

 •  Sesja I – Łódź – 27 listopada – 4 grudnia 2020 

 •  Sesja II - Kraków – Marzec 2021 (6 dni)

 •  Sesja III – Warszawa - Maj 2021 (3 dni) 

 • Sesja IV - Wrocław - Lipiec 2021 (6 dni, podczas MFF Nowe Horyzonty) 

4. Konsultantami i prowadzącymi zajęcia Atelier są doświadczeni w branży audiowizualnej profesjonaliści, specjalizujący się w pracach nad rozwojem scenariusza, prezentacji projektu, kwestiach praw autorskich i innych zagadnień, omawianych w trakcie trwania Atelier. Organizator dołoży wszelkich starań, by wartość merytoryczna prowadzonych zajęć była na jak najwyższym poziomie. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

5. Udział w Atelier jest płatny.

6. Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) i jest bezzwrotna. Uczestnikom wybranym do udziału opłata rekrutacyjna zaliczona zostaje na poczet opłaty za udział w Atelier.

7. Opłata za udział w Atelier wynosi 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za jednego Uczestnika.

8. W przypadku zaakceptowania projektu do udziału w Atelier Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę za udział w Atelier w całości w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji stacjonarnej pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

9. Opłata rekrutacyjna oraz opłata za udział w Atelier muszą być wniesione przelewem na rachunek Organizatora. Dane do przelewu: SHIPSBOY SP. Z O.O. numer rachunku: 28 1090 1883 0000 0001 3019 1040. W tytule przelewu należy wpisać "IMIE NAZWISKO_Atelier Scenariuszowe”.

10. Opłata za udział pokrywa koszty organizacji warsztatu, koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestnika oraz koszty materiałów dydaktycznych. Koszty podróży do miejsc realizacji sesji stacjonarnych pokrywa Uczestnik we własnym zakresie.

11. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Atelier z powodu siły wyższej, wniesiona opłata za udział podlega zwrotowi proporcjonalnie do stopnia zrealizowania przez Uczestnika programu.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Atelier jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika zobowiązania, że w wypadku realizacji filmu według zakwalifikowanego do Atelier projektu, w napisach końcowych takiego filmu wyświetlona zostanie informacja o treści: „Projekt rozwijany w ramach Atelier Scenariuszowego 2020” wraz z logotypem programu.

2. Z tytułu uczestnictwa projektów w programie Atelier, Organizator nie nabywa żadnych praw do tych projektów, z wyjątkiem praw do publikacji określonych w par.2 pkt.14 (f) i praw do umieszczenia nazwy w napisach filmu określonych w par. 4 pkt. 1.

3. Uczestnictwo w programie Atelier, prowadzenie w jego ramach rozmów, wymiany pomysłów, uwag i komentarzy nie uprawnia żadnego z Uczestników do roszczeń względem projektów rozwijanych przez pozostałych Uczestników. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno praw autorskich osobistych jak i majątkowych. 

4. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia w czasie rozpoczęcia programu Atelier.

5. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z projektu zgodnie z Regulaminem, Uczestnicy reprezentujący projekt solidarnie zwalniają Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zobowiązują się pokryć koszty poniesione przez Organizatora w związku z roszczeniami lub żądaniami osób trzecich.

6. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wykonania zobowiązań Organizatora przewidzianych w Regulaminie jest ograniczona względem Uczestnika do wartości wpłaty dokonanej przez Uczestnika. W przypadku niezrealizowania lub niepełnego zrealizowania programu Atelier w związku z wystąpieniem siły wyższej, Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie do stopnia zrealizowania programu.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po udziale Uczestników w Atelier.  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez nich spowodowane.

8. Do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość (jurysdykcję) sądów polskich. W przypadku niemożności rozwiązania sporów na drodze negocjacji lub ugody, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym poinformuje Uczestników.

10. Organizator udziela wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących Regulaminu i Atelier drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: atelier@scenariuszowe.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Partnerzy